ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE HIPNOZĂ CLINICĂ,
RELAXARE ȘI TERAPIE ERICKSONIANĂ

STATUTUL ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE HIPNOZĂ CLINICĂ, RELAXARE ŞI TERAPIE ERICKSONIANĂ

Actualizat la data de 7 mai 2011 Conform Hotărârii Adunării Generale din 7 mai 2011
Aprobat prin Încheierea din data de 17.08.2011 a Judecătoriei Iaşi, în dosarul nr. 17687/245/2011

CAPITOLUL I . DISPOZITII GENERALE


ART. 1 – Cu începere de astăzi 15 aprilie 2000, se constituie Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană. Asociaţia este o organizaţie cu personalitate juridică, apolitică, neguvernamentală şi independentă care reuneşte prin liberă adeziune, psihologi, medici, specialişti în ştiinţele socio-umane, ce întrunesc condiţiile legale, care îşi desfăşoară activitatea în România şi în străinate, indiferent de naţionalitate, convingeri politice ori religioase (anexa nr. 1 la Statut - procesul verbal de constituire ).
ART. 2 – Sediul Asociatiei se afla in Iasi, str. Zugravi nr. 21, bloc V1-3, scara C, apart. 2, parter, jud. Iaşi.
Asociaţia îşi poate modifica sediul prin hotărârea organelor de conducere, respectiv Adunarea Generală legal şi statutar constituită sau Consiliul Director.
Asociaţia are dreptul de a deschide filiale în condiţiile prevăzute de lege.
ART. 3 – Asociatia poate colabora sau se poate afilia asociatiilor profesionale de profil numai cu acordul a 51% din membrii si cu pastrarea independentei.
ART. 4 – Durata asociatiei este pe termen nelimitat.
ART. 5 – Începând cu data dobândirii personalităţii juridice, Asociatia are dreptul la sigla, stampila, legitimatie, revista. Sigla asociatiei este prezentata in anexa nr. 2 care face parte din prezentul statut.

CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI


ART. 6 – Asociatia Romana de Hipnoza Clinica, Relaxare si Terapie Ericksoniana isi propune sa promoveze psihoterapia atat in domeniul practicii (individuale si de grup) şi al formarii de psihoterapeuti, cat si al cercetarii stiintifice; ea poate initia sau desfasura, in calitate de partener, proiecte de initiere si formare continua in domeniul problematicii psihologice specifice diferitelor activitati profesionale.
ART. 7 – Formarea de psihoterapeuti se desfasoara in deplin acord cu normele Colegiului Psihologilor din România (CPR), ale Federaţiei Romane de Psihoterapie (FRP), ale Asociaţiei Europene de Hipno-Psihoterapie (EAHP) si ale Asociaţiei Europene de Psihoterapie (EAP).
ART. 8 – Prin activitatea sa, Asociaţia apara demnitatea, drepturile si interesele membrilor sai in fata rigorilor legii, prin informare asupra legislatiei referitoare la practica medicala si psihoterapeutica.
ART. 9 – Asociaţia sprijina activitatea de cercetare stiintifica, prin constituirea unui fond destinat:

 • informarii membrilor asupra manifestarilor stiintifice din tara si strainatate, facilitand pe cat posibil participarea la aceste manifestari;
 • organizarii de conferinte, simpozioane, congrese;
 • editării unui buletin informativ si a unei reviste proprii.

Fondul se constituie prin contributia fiecarui membru al asociatiei intr-un cont destinat sustinerii de manifestari stiintifice. Valoarea fondului de participare este stabilit anual de Adunarea Generala.

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA ASOCIAŢIEI


ART. 10 – Asociatia Română de Hipnoza, Relaxare si Terapie Ericksoniana isi desfasoara activitatea conform legilor române şi comunitare în vigoare, precum şi în baza prezentului statut ratificat de Adunarea Generala a asociatiei.
ART. 11 – Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociatiei Romane de Hipnoza, Relaxare si Terapie Ericksoniana, ca persoana juridica, precum şi asigurarea materializării acestor strategii şi obiective se exercită prin organele sale de conducere:

 • Adunarea Generală a asociaţiei,
 • Consiliul Director.

ART. 12 – Adunarea Generala este organul superior de conducere al Asociatiei Romane de Hipnoza, Relaxare si Terapie Ericksoniana si este alcatuit din toti membrii asociatiei. Aceasta se intruneste o data pe an in sedinta ordinara, precum si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, la cererea Consiliului Director sau a cel putin o treime din membrii asociaţiei. Convocarea Adunarii Generale se va face de catre Presedintele Consiliului Director. Convocarea va trebui sa cuprinda locul si data convocarii precum si ordinea de zi, cu cel putin 15 zile inainte. Pentru validitatea hotararilor Adunarii Generale este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor inscrisi in asociatie. Această majoritate a membrilor prezenţi poate fi întrunită în mod statutar şi implicit hotărârile adoptate de Adunarea Generală sunt valide, în situaţia în care unii membri absenţi îşi exercită, până la data adunării, opţiunea de vot cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi prin unul dintre următoarele mijloace:
 • prin corespondenţă scrisă
 • prin mijloace de corespondenţă electronică securizate
 • prin împuternicire specială scrisă acordată unui alt membru al asociaţiei. În scest sens, un membru al asociatiei poate reprezenta in cadrul Adunarii Generale interesele (vointa) a cel mult 5 membri ai asociatiei, in baza unei imputerniciri scrise.
În cazul în care totuşi, la data şi ora întrunirii Adunării Generale, stabilite prin convocator, cvorumul statutar nu poate fi asigurat chiar în condiţiile dispoziţiilor prezentului articol, Consiliul Director va realiza de urgenţă o nouă convocare la o dată ulterioară, Adunarea Generală fiind considerată legală şi statutară cu participarea membrilor prezenţi ai asociaţiei.
ART. 13 – Atributiile Adunarii Generale:
 1. aproba, completeaza sau modifica prevederile Statutului asociatiei, inclusiv cu privire la modificarea sediului;
 2. stabileste orientarea generala a activitatii asociatiei in raport cu scopurile acesteia si programele sale de perspectiva;
 3. propune si alege membrii Consiliului Director, pentru o perioada de 4 ani, precum si Comisia de cenzori;
 4. valideaza propunerile formulate de Consiliul Director privind activitatea asociatiei;
 5. stabileste cuantumul fondului de sustinere a activitatilor stiintifice.
 6. aprobă rezultatele exerciţiilor financiare anuale, bugetele de venituri şi cheltuieli, precum şi rapoartele comisiei de cenzori cu privire la administrarea patrimoniului asociaţiei.

ART. 14 – Hotararile luate de Adunarea Generala sunt, în limitele legii şi ale prezentului statut, obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotrivă.
ART. 15 – Dreptul de vot, precum şi dreptul de a alege si a fi ales poate fi exercitat doar de către membrii cotizanti cu formarea de baza in domeniul hipnozei ericksoniene finalizata.
ART. 16 – Consiliul Director este organul executiv al asociatiei, ales pentru o perioada de 4 ani şi alcatuit din 9 membri, dupa cum urmeaza:
 • Presedinte – 1
 • Vicepreşedinţi – 3
 • Secretar stiintific – 1
 • Reprezentanti zonali – 4 membri, reprezentanţi ai asociaţiei în zonele geografice Moldova, Ardeal, Banat, Muntenia şi Dobrogea.

Vicepresedinţii vor coordona activitatea a 3 comisii: financiara, profesionala si deontologica si respectiv a comisiei pentru imagine.
ART. 17 – Atributiile Consiliului Director :
 1. valideaza calitatile de psihoterapeut si/sau formator pentru membrii asociatiei care indeplinesc conditiile Federaţiei Romane de Psihoterapie (FRP);
 2. valideaza programele de formare si proiectele derulate de Asociatie.
 3. hotărăşte excluderea membrilor asociatiei care incalca prevederile prezentului statut;
 4. decide asupra formelor de convocare a adunarii generale;
 5. decide asupra modului de votare;
 6. stabileşte cuantumul cotizaţiei datorate de membrii asociaţiei;
 7. decide asupra programului strategic de dezvoltare a asociatiei pe termen scurt, mediu si lung;
 8. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe perioada următoare şi proiectul programelor asociaţiei;
 9. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei şi stabileşte modul de utilizare judicioasă a patrimoniului asociaţiei reprezentând fonduri băneşti; aprobă organigrama şi politica de persoanal ale asociaţiei;
 10. alege Comisiile: de evaluare profesionala si deontologica financiara si de imagine si le stabileste competenţele în cadrul asociaţiei.

ART. 18 – Consiliul Director se intruneste semestrial in sedinte ordinare sau ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, precum si la solicitarea presedintelui. Hotararile se iau in prezenta a 2/3 din totalul membrilor sai.
ART. 19 – Consiliul Director este ales de Adunarea Generală pentru o perioada de 4 ani.
ART. 20 – Comisia profesională şi de deontologie este numită de Adunarea Generală, membrii acesteia fiind aleşi dintre formatorii asociaţiei, iar deciziile Comisiei se adoptă cu majoritate simplă.
ART. 21 – Comisia profesională şi de deontologie are următoarele atribuţii:
 1. avizeaza calitatea de membru in Asociatia Română de Hipnoza, Relaxare si Terapie Ericksoniana, precum si retragerea acestei calităţi, conform normelor organismelor prevăzute la art. 7 din Statut;
 2. supervizeaza calitatea de hipnoterapeut practician si dreptul la libera practica;
 3. supervizează, inclusiv prin activitatea individuală a membrilor Comisiei, strategia de formare in hipnoterapie.

ART. 22 – Hotararile organelor de conducere ale Asociatiei, adoptate in sedintele ordinare sau extraordinare, se vor consemna intr-un registru special intocmit, completat si păstrat de catre secretarul cu probleme organizatorice desemnat special în acest scop.

CAPITOLUL IV. CALITATEA DE MEMBRU


ART. 23 – Pot fi membri ai asociatiei psihologi, medici si specialisti in stiinte socio-umane care isi desfasoara activitatea in Romania, indiferent de nationalitate, convingeri politice ori religioase, precum şi persoane care parcurg etape de formare în cadrul acestor profesii sau domenii.
ART. 24 – Solicitarea dobândirii calitatii de membru al asociatiei se face prin cerere de înscriere, însoţită de următoarele acte în copie conform R.O.F. al asociaţiei: diploma universitară, foaia matricolă, adeverinţă de student, cartea de identitate, certificat de căsătorie, chitanţă atestând plata taxei de înscriere.
ART. 25 – Pentru persoanele care frecventează un curs de formare în cadrul asociaţiei, calitatea de membru se dobândeşte la momentul începerii cursului de formare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 24.
ART. 26 – Pierderea şi după caz suspendarea calitatii de mebru se produce in urmatoarele situatii:

 1. ca urmare a renunţării unilaterale la această calitate de către membrul asociaţiei, urmând ca această hotărâre să fie comunicată în scris Comitetului Director cu minim 30 zile înainte ca retragerea din asociaţie să devină efectivă. În această situaţie, cotizatia de membru se datorează până la data devenirii efective a deciziei de renunţare.
 2. calitatea de membru al asociaţiei poate fi suspendată pentru neplata cotizatiei pana la sfarsitul anul in curs. In acest caz, redobandirea calitatii de membru este conditionata de plata restantelor si a unei penalizari in cuantum de 50% din valoarea restantei. Neindeplinirea conditiilor mentionate conduce la pierderea calitatii de membru. Secretarul administrativ si financiar va sesiza Comitetul Director in legatura cu aceasta situatie, iar acest organ va hotărî asupra excluderii cu majoritate simplă.
 3. prin excluderea membrului din cadrul asociaţiei, ca urmare a incompatibilitatii conduitei sale morale ori profesionale cu interesele si onoarea asociatiei. Excluderea intervine la propunerea Comisiei Profesionale şi Deontologice şi este aprobată de Comitetul Director. In aceasta situatie va fi instiintata Comisiile omologe din cadrul CPR (Colegiului Psihologilor din România) şi FRP (Federatiei Romane de Psihoterapie).

ART. 27 – Membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra avutului social. Ei sunt obligati sa achite cotizatia pe tot timpul cat au fost membri.
ART. 28 – Calitatea de membru este personala si inalienabila, ea nu poate trece la succesori.
ART. 29 – Asociatia poate primi membri corespondenti sau/ si membri de onoare din tara sau strainatate; aceştia nu datorează taxa de inscriere ori cotizatie si nu au drept de vot.

CAPITOLUL V. DREPTURI SI OBLIGATII


ART. 30 – Membrii asociatiei au dreptul de a practica hipno-psihoterapia, dupa obtinerea certificatului de psihoterapeut in conditiile prevazute de normele organismelor prevăzute la art. 7 din Statut. Calitatea de membru formator al asociaţiei şi totodată de participant direct la realizarea scopului şi obiectivelor fundamentale ale asociaţiei privind formarea de psihoterapeuţi este pe deplin incompatibilă cu exercitarea activităţii de formator în hipno-psihoterapie, desfăşurată în mod independent sau organizat, în cadrul oricărei alte entităţi/organizaţii juridice sau profesionale.
ART. 31 – Membrul asociatiei poate dispune de libertate terapeutica in limitele competentei sale si a responsabilitatii date de certificatul de psihoterapeut.
ART. 32 – Membrul cu drept de practică al asociatiei poate sa refuze unor pacienti prestarea serviciilor sale din motive profesionale sau personale, fără ca această împrejurare să contravină principiilor şi regulamentelor de funcţionare ale asociaţiei.
ART. 33 – Membrul cu drept de practică al asociatiei are dreptul la perceperea unor tarife in conditiile prevazute de lege, potrivit pregatirii si demnitatii sale profesionale.
ART. 34 – Membrul asociatiei are dreptul de a fi informat asupra continutului discutiilor din Adunarea Generala in cazul absentei motivate de la aceasta.
ART. 35 – În cadrul trasat de prezentul statut, membrii asociatiei isi pot exprima liber dreptul de a vota, de a alege sau de fi alesi, dreptul la cuvant, de a face observatii constructive cu privire la activitatea asociatiei sau se pot retrage daca doresc.
ART. 36 – Membrii asociatiei pot avea domiciliul in Romania si in alte tari.
ART. 37 – În scopul dobândirii dreptului de practica psihoterapeutica, membrii asociatiei sunt obligati sa parcurga etapele formarii profesionale in conformitate cu condiitile Colegiului Psihologilor din România, ale Asociaţiei Europene de Psihoterapie (EAP) si ale Federaţiei Romane de Psihoterapie (FRP).
ART. 38 – Fiecare membru - practician al Asociatiei este obligat sa se afle intr-o continua formare si dezvoltare personala pe tot parcursul vietii sale profesionale.
ART. 39 – Membrii Asociatiei sunt obligati sa contribuie la apararea drepturilor fundamentale ale competentei de psihoterapeut si de a pastra prestigiul acestei competenţe.
ART. 40 – Plata cotizaţiei de membru reprezintă obligaţia fiecărui membru al asociaţiei, aceasta constituind una din sursele de finantare ale Asociatiei Romane de Hipnoza Clinica, Relaxare si Terapie Ericksoniana.
ART. 41 – La înscrierea in Asociatie se va percepe o taxa de inscriere de 20 % din cotizatia anuala stabilita de Consiliul Director.
ART. 42 – Membrii Asociatiei sunt obligati sa respecte Statutul Asociatiei, deontologia profesionala, codul etic al Federaţiei Romane de Psihoterapie (FRP), secretul profesional specific practicii psihoterapeutice, regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei.

CAPITOLUL VII. BAZA MATERIALA, VENITURILE ASOCIAŢIEI


ART. 43 – Patrimoniul iniţial al Asociatiei Romane de Hipnoza Clinica, Relaxare si Terapie Ericksoniana este de 700 lei, fiind constituit prin depuneri in numerar.
ART. 44 – Veniturile băneşti ale Asociatiei provin din taxa de inscriere, cotizatii, taxe de reclame, donatii de la persoane fizice, juridice, taxele incasate pentru programele de formare, sponsorizari, finantari interne si internationale pentru proiectele derulate de Asociatie.

CAPITOLUL VIII. GESTIUNEA ASOCIATIEI


ART. 45 – Verificarea modului de administrare a patrimoniului asociaţiei este realizată de Comisia de cenzori, având în componenţă 3 membri. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, precum şi durata mandatului acestora sunt de competenţa Adunării Generale.
ART. 46 – Comisia de cenzori are competenţa sa supravegheze gestiunea asociatiei, sa verifice daca documentele contabile şi de gestiune a patrimoniului sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele; daca acestea din urma sunt tinute corect si regulat si daca evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform prevederilor legale.
ART. 47 – Comisia de cenzori va aduce de îndată toate neregulile constatate la cunostinta Consiliului Director, care va dispune măsurile ce se impun.
ART. 48 – Activitatea Secretarului administrativ si financiar al Asociatiei este supusă controlului membrilor Consiliului Director, conform domeniului de responsabilitate al fiecăruia dintre membrii săi.
ART. 49 – Angajarea de personal pentru desfăşurarea activităţii asociatiei este hotărâtă de catre Comitetul Director şi va respecta întocmai condiţiile impuse de legislaţia muncii.

CAPITOLUL IX. DISPOZITII FINALE


ART. 50 – Asociatia isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele conditii:

 1. prin hotărârea de dizolvare a adunării generale, adoptată cu votul favorabil a cel putin 2/3 din numarul total al membrilor prezenti.
 2. de plin drept, conform art. 55 (1) din O.G. nr. 26/2000:
  • când scopul social a fost atins;
  • când scopul social nu mai poate fi realizat;
  • când Consiliul Director sau Adunarea Generală nu mai pot fi constituite in conformitate cu statutul;
 3. prin judecata, conform art. 56(1) din O.G. nr. 26/2000:
  • când scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicită, contrară bunelor moravuri sau ordinii publice;
  • când scopul se urmareste prin mijloace ilicite;
  • când asociatia urmareste un alt scop decat acela pentru care s-a constituit;
  • când asociaţia a devenit insolvabilă;
  • în cazul prevăzut la art. 14 din O.G. nr. 26/2000.

ART. 51 – Oricare ar fi cauza incetarii personalitatii juridice, patrimoniul persoanei juridice va primi destinatia indicata de hotararea adunarii generale luata inainte de dizolvare.
ART. 52 – Radierea persoanei juridice din registrul persoanelor juridice se face conform legii.
ART. 53 – In cazurile de dizolvare prevazute de ART. 50, lichidarea patrimoniului Asociatiei se va face de catre Comitetul Director sau de catre persoanele numite de Adunarea Generala.
ART. 54 – Lichidatorii sunt obligati a indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inscrierea si publicarea lichidarii Asociatiei. Asociatia nu inceteaza a avea fiinta decat la terminarea lichidarii.
ART. 55 – Litigiile asociatiei cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
ART. 56 – Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare referitoare la activitatea asociaţiilor profesionale, incidente domeniului de activitate şi scopului declarat al asociaţiei. Modificarile din statut sunt supuse verificarii si aprobarii instantelor de drept comun in conditiile O.G. nr. 26/2000.
PREŞEDINTE,
PROF. UNIV DR. ION DAFINOIU
SECRETAR
MARIANA ROŞUUltima actualizare: 27 februarie 2023